click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

   

   click

  در آستانه ی سده ی بیست و یک میلادی نیز در خاور زمین از مدینه ها و تمدن ها و شهری گری های بالنده خبری نیست، و بخت برگشتگان خاوری هنوز در شهرهای موریانه خورده ی سده های میانی جان و تن می سوزانند. دگراندیش کشی ها، جداسازی های غیرطبیعی میان زنان و مردان، و تحمیل مقنعه ها و پوشش های اجباری به زنان بخت برگشته ی خاوری، به راستی پلیدتر و ننگ آورتر است از داغ کردن تهی دستان در برش برده داری، و مهر کردن ایرانیان در دوره ی اموی

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click

   

   

   

  click
  click
  click
  click
  click
  click
  click