click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  آتش سوزی پالايشگاه آبادان، توطئه، دعوای سياسی يا ناکارآمدی در همه سطوح

  آتش سوزی پالايشگاه آبادان رئيس دولت را به شدت زير ضرب برد. يک

  اگرچه حضور احمدینژاد ابعاد ديگری به کارشناس صنعت نفت ايران میگويد

  اين ماجرا داد، ولی از اين حوادث بارها از جمله در عسلويه اتفاق افتاده و

  خواهد افتاد ..

  وعده داده شده بنزين را به ثمر برساند، به حادثهای ناگوار تبديل شد که خودکفايی افتتاح پالايشگاهی که قرار بود بخشی از

  آمار دقيق مجروحان و کشته شدههايش هنوز اعلام رسمی نشده است.

  مجلس موقعيت را برای يک ضربه جانانه ديگر به رئيس جمهور مغتنم شمرد و از محمود احمدینژاد پرسيد چرا به جای افتتاح

  پالايشگاه بندرعباس، پالايشگاه آبادان را افتتاح کرد که آمادگی نداشت؟

  آيا در دعوای سياسی بر سر اين آتشسوزی، جان انسانها، امنيت کاری و توسعه صنعت نفت جايی دارد؟

  يک کارشناس صنعت نفت ايران که نخواست نامش فاش شود، به دويچه وله گفت اگرچه حضور محمود احمدینژاد ابعاد ديگری

  حتی اگر بهترين سيستم، : به اين حادثه داد ولی يکی از مهمترين دلايل بروز چنين حوادثی بیمسئوليتی در همه سطوح است

  بهترين فناوری و بهترين کارشناس خارجی را هم داشته باشيد، وقتی کارکنان فرهنگ درست کاری و تربيت لازم را ندارند،

  . اشتباه زياد میشود و درصد خطای انسانی افزايش پيدا میکند

  او افزود که اين گونه حوادث در مناطق ديگراز جمله عسلويه و صنايع پتروشيمی ايران بسيار رخ دادهاند.

  به اعتقاد وی، حتی با وجود . آنچه در ايران جايش خالی است دقت و وسواس لازم در کار است اين کارشناس میگويد

  تکنولوژی کهنه اگر دقت و حساسيت کافی وجود داشته باشد، چنين حوادثی اتفاق نخواهد افتاد.

  در خبرهای امروز فرسودگی پتروشيمی خارک نيز در کنار حادثه پالايشگاه آبادان به چشم میخورد.

  خبرآنلاين از نامهای گزارش داده که محمدحسين اردشيری، مديرکل ايمنی، بهداشت و محيط زيست وزارت نفت به شورای عالی

  با توجه موارد مربوط به ايمنی نظر ما : امنيت ملی ايران نوشته و در آن به حوادث پتروشيمی فرسوده خارک اشاره کرده است

  اين است که کلا پتروشيمی خارک جمعآوری شود چرا که در جای حساسی قرار گرفته است. چنانکه پايانه اصلی و عمده

  . صادرات نفت کشور در جزيره خارک قرار داد

  صنايع و معادن

  حميدرضا کاتوزيان رئيس کميسيون انرژی مجلس پس از حادثه پالايشگاه آبادان گفت که مشکل آن فنی بوده و تاکيد کرد که

  رئيس کميسيون انرژی مجلس به خبرنگاران گفت که اين آتش سوزی قابل . اين اتفاق يک خرابکاری عمدی نبوده است

  پيشبينی بود و به گزارش کارشناسانی استناد کرد که گفته بودند اين واحد آمادگی افتتاح را ندارد.

  هوشنگ حسنياری، استاد کالج نظامی کينگستون کانادا و کارشناس مسايل نظامی و

  تروريسم معتقد است که آنچه در ايران در هفتههای اخير و در برخورد با محمود

  احمدینژاد میگذرد میتواند اين گمان را ايجاد کند که کسانی در صدد اين هستند که

  دولت احمدینژاد را هرچه ناکارآمدتر نشان دهند. ممکن هم هست که تا آنجا پيش روند

  که دست به عملياتی غيرمتعارف زنند.

  با اين حال او نيز به سخنان کاتوزيان اشاره میکند و میگويد به احتمال قوی اين حادثه به

  دليل کاستیهای صنعت نفت، عدم سرمايهگذاری لازم و نبود ايمنی در آن رخ داده است.

  گاهی حتی نياز نيست که شخص وارد تئوری توطئه شود. اين حوادث بيشتر : او میگويد

  به بی لياقتی و عدم کنترل صحيح مجموعههايی برمیگردد که در اختيار افراد مختلف

  قرار دارند، نظير سقوط هواپيماهايی که در سالهای گذشته در ايران اتفاق افتاده است. آنها هم اجبارا ارتباطی به مسايل

  تروريستی نداشتند وبه عدم مديريت صحيح در سطح کلان برمیگشتند

  سالهايی که در آن صنعت نفت ايران از جهان عقب افتاد

  پدرام سلطانی، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگانی صنايع و معادن، نگاهی میاندازد به

  فراز و نشيب صنعت نفت ايران و تاثير جنگ، تحريمها و کشمکشهای سياسی بر آن.

  او میگويد پس از جنگ ايران و عراق تلاشی جدی برای ترميم خرابیهای ناشی از جنگ

  در صنعت نفت ايران آغاز شد که با نوسازی پالايشگاهها و حتی تاسيس پالايشگاههای

  اما با توجه به سياست فروش يارانهای حاملهای انرژی، ميزان : جديد همراه بود

  مصرف فرآوردههای نفتی در کشور ما آهنگ رشد بسيار سريعتری از رشد ظرفيت و

  ظرفيتسازی پالايش پيدا کرد. کار به جايی رسيد که ما در ده، دوازده سال اخير وارد

  . کننده بنزين و ديگر محصولات پالايش و حاملهای انرژی شديم

  به گفته او اين نگرانی باعث شد که در سال های ٨٢ و ٨٣ برنامه ريزی گستردهای برای

  افزايش ظرفيت پالايشگاههای موجود انجام گيرد. با رسيدن به سال ٨۴ و تغيير دولت و با مشکلاتی که براثر تحريمهای اقتصادی

  به وجود آمد، تامين مالی و فناوری پروژههای پالايشی و در مجموع پروژههای نفت و پتروشيمی با مشکلات فراوان روبرو شد.

  طبيعتا به اين دليل که در همين مدت هم استراتژی جامع و مناسب توسعه صنعت نفت : رييس اتاق بازرگانی تهران تاکيد میکند

  را نداشتهايم، توان داخلی هم در خصوص صنعت پالايش و پتروشيمی، متناسب با نيازهای کشور نيست. پيمانکاران ايرانی

  اگرچه در حوزه عمرانی و ساخت پيشرفتهای قابل ملاحظهای داشتهاند، اما در بخش فناوری، متاسفانه سرمايهگذاری لازم را

  . نداشتيم. بخصوص که اين سرمايهگذاری سودآوری سريع ندارد و بايد به مرحله قابل اجرا برسد

  ايران کجا، عربستان سعودی کجا؟

  به خاطر يک کارشناس صنعت نفت در مقايسه صنعت نفت ايران با ساير کشورهای اوپک، از جمله عربستان سعودی میگويد

  تحريم و مسايلی که در بيست سی سال اخير پيشآمده، از لحاظ فناوری، انجام پروژه، منابع اوليه و پيچ و مهرههايی که برای کار

  . لازم است، ما نه از همه کشورهای ديگر، ولی از خيلیها عقبماندهتريم. مثلا با عربستان سعودی قابل مقايسه نيستيم

  به نظر اين کارشناس عربستان هر زمان که اراده کند به بهترين فناوری دسترسی دارد. او معتقد است که حکومت ايران،

  از کشوری مانند عربستان جلوتر است و احتمالا مديريت بحران بخاطر ٣٠ سال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات،

  برگرفته از دویچه وله

  | 24.05.2011

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click