click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد “انجمن هاي بابکي” در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر “به اين شب سياه” پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  نامه شش زندانی سياسی زندان رجايی شهر به گزارشگر ويژه شورای حقوق بشر

   تعدادی از زندانيان سياسی زندان رجايی شهر به “احمد شهيد” گزارشگر

  ويژه شورای حقوق بشر سازمان ملل نامه نوشتند. به گزارش سحام نيوز رسول

  بداغی، مسعود باستانی،عيسی سحرخيز، علی عجمی، کيوان صميمی، حشمتالله

  طبرزدی؛ شش زندانی سياسی هستند که در اين نامه از “احمد شهيد” خواسته اند

  ضمن بازديد از زندان های جمهوری اسلامی با خانواده های زندانيان سياسی نيز

  ديدار داشته باشد. متن اين نامه که نسخه ای از آن در اختيار سحام نيوز قرار گرفته

  به شرح زير است:

  به نام خدا

  جناب آقای احمد شهيد

  گزارشگر ويژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ايران

  با اهداء سلام و احترام

  همزمان با شادباش به جنابعالی بابت انتخاب شما به عنوان گزارشگرويژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور

  جمهوری اسلامی ايران، تاسف خود را از گسترش کمی و کيفی نقض اصول مربوط به حقوق اساسی افراد در قانون

  اساسی ايران و اعلاميه جهانی حقوق بشر که جمهوری اسلامی متهد به اجرای آن است، اعلام میداريم. متاسفيم که

  ايران در وضعيت ويژهای قرار دارد که ضرورت نظارت مستمر نهادهای بينالمللی بر نقض نظاممند حقوق بشر

  همواره وجود دارد.

  استحضار داريد که علت دستگيری ما، زندانيان سياسی و عقيدتی مستقر در زندان رجايیشهر کرج، اعم از

  روزنامهنگار، دانشجو، فعال صنفی و سياسی يا کنشگر اجتماعی و حقوق بشر اين است که تلاش کردهايم در چارچوب

  فعاليتهای مدنی، به ويژه مشارکت در انتخابات رياستجمهوری ٢٢ خرداد ٨٨ ايران تغيير و تحولی دموکراتيک در

  اوضاع سياسی و فعاليتهای حقوق بشری ايران انجام شود؛ فعاليتهايی بر اساس اعلاميه جهانی حقوق بشر و ديگر

  معاهدهنامهها و قطعنامههای مصوب سازمان ملل که حکومت ايران نيز ملزم به رعايت آنهاست. اما متاسفانه

  مقامهای سياسی-امنيتی و به تبعيت از آنان مسئولان قضايی ايران چنين فعاليتهای قانونی مسالمتجويانه را براندازای

  نرم مینامند و دستاندرکاران آن را، ضد انقلاب میخوانند و بر اين اساس آنان ما را مستحق دستگيری، بازجويی در

  شريط نامناسب و فشارهای روحی و جسمی میدانند و دادگاههای غيرعادلانه و خارج از ضوابط قانونی و اغلب

  محرمانه و بدون حضور وکيل مدافع برگزار کرده و میکنند. پيامد اين امر، به ويژه طی دو سال اخير صدور احکام

  حبسهای طويلالمدت، تبعيد و نگهداری در زندانهای غيراستاندارد و اعمال محدوديتهای غيرانسانی غيراسلامی

  عليه زندانيان و خانوادههايشان بوده است.

  ما ضمن استقبال از انتخاب شايسته اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل، مشتاقانه در انتظار سفر جنابعالی به ايران

  و ديدار با زندانيان سياسی-عقيدتی و خانوادههای آنان به ويژه بازديد از زندانهای جمهوری اسلامی برای آگاهی يافتن

  از عمق ظلم و بيداد حاکم بر کشور خود هستيم.

  با سپاس

  رسول بداغی، مسعود باستانی،عيسی سحرخيز، علی عجمی، کيوان صميمی، حشمتالله طبرزدی

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click