click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  گردهمایی کارگران اصفهانی و تعدادی از مردم بندر امام خمينی

  کارگران اصفهانی که حدود ۵٠ نفر بودند به دليل عدم تحويل کشندههای پيشفروش شده که با قيمت ارز مرجع وارد شده بود ولی قيمت فعلی آن بيش از قيمت اعلام شده قبل بود، جلوی درب شمال مجلس در اعتراض به شرکت ماموت ديزل تجمع کردند.

  به گفته تجمع کنندگان فيمت فعلی اين کشندهها نسبت به قيمتی که قبلا با ارز مرجع اعلام و پيش فروش شده بود ١۴٠ ميليون تومان اضافه قيمت دارد. همچنين تعدادی از مردم بندر امام خمينی نيز در اعتراض به عملی نشدن وعده رياست جمهوری، امروز مقابل درب شمال مجلس تجمع کردند اين تجمع کنندگان خواستار شهرستان شدن بندر امام خمينی بودند. به گفته يکی از تجمع کنندگان اين بندر دارای هيچگونه امکاناتی حتی بيمارستان نيز نيست. اين درحالی است که احمدینژاد در سفر استانی خود چندين بار دستور شهرستان شدن اين بندر را اعلام کرد ولی به گفته آنها تا کنون هيچ اتفاقی در اين زمينه نيفتاده است

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click