click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  اعتصاب کارگران پارک ها در تهران

  اخبار روز - گزارش دريافتی: کارگران افغانی شاغل در پارک ها در شمال شهر تهران زيرنظر پيمانکاران وحشيانه مورد استثمار قرار می گيرند و در ازاء کار شاق روزانه دستمزد ناچيزی آنهم پس از چند ماه تعويق دريافت می کنند. آن ها روز ١٧ آبان ماه دست از کار کشيدند. آنان اظهار می کردند که نه تنها حقوقشان ناچيز است و حتی بخور و نمير هم نيست، بلکه با تأخير پرداخت می شود. هم اکنون با افزايش مواد غذايی از جمله نان که عمده غذای روزانه آنانست حقوقشان افزايش نيافته است.

  از طرف ديگر با سقوط ارزش ريال در برابر ساير ارزها؛ حقوق دريافتی آنها نيز ارزشی ندارد.

  پيمانکاران وحشی با عقد قرارداد با شهرداری؛ بدون اينکه کاری را انجام دهند سودهای سرشاری می برند و حقوق کارگران زحمتکش افغانی را به انحاء مختلف پايمال می کنند.

  کارگران با دست از کار کشيدن در يک نقطه يکی از پارک ها تجمع و شروع به رقص دستجمعی بسيار زيبايی کردند و از اينکه به کارفرما و شرايط ذلت بار کار نه می گويند شادی می کردند.

  اخبار روز / 17 ابان 1391

   

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click